Algemene voorwaarden

ALGEMENE DIENST- EN INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1
Definities
Smelterij WaarborgHolland Edelmetaalsmelterij B.V. te Gouda.
Overeenkomst de door Smelterij met Wederpartij gesloten c.q. te sluiten overeenkomst.
Schriftelijk per brief of e-mail, tenzij enige bepaling duidelijk maakt dat slechts per brief kan zijn bedoeld.
Edelmetaalafval Edelmetaalhoudende legeringen, bankvuil en lavuren.
Baar een legering gegoten uit edelmetaalhoudend afval, exclusief stenen, staal, etc.
Wederpartij de partij die met Smelterij een Overeenkomst sluit.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met Smelterij aangegane rechtsbetrekkingen.
2.2 Met deze algemene voorwaarden strijdige en/of daarvan afwijkende bepalingen – al dan niet opgenomen in door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden – worden door Smelterij hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 Offerte / aanbod / aanvaarding
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Smelterij een opdracht integraal schriftelijk heeft aanvaard, dan wel blijk heeft gegeven – door een begin van uitvoering te geven aan de opdracht – deze te hebben aanvaard.
3.2 Elk aanbod van Smelterij geschiedt vrijblijvend en kan, tot vijf werkdagen na aanvaarding, door Smelterij schriftelijk worden herroepen.
Artikel 4 Prijzen
Alle door Smelterij opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld van verpakking, vervoer en belastingen.
Artikel 5
Levering, leveringstermijnen en condities
5.1 Alle door Smelterij opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
5.2 Elke leveringstermijn wordt verlengd met de periode waarbij sprake is van overmacht, zonder dat Smelterij vooraf op de verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.
5.3 Aflevering aan Smelterij vindt plaats op het moment dat het Edelmetaalafval op het adres van Smelterij ter beschikking wordt gesteld aan Smelterij.
5.4 De Baar wordt afgeleverd aan Wederpartij ten kantore van Smelterij.
5.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Smelterij te allen tijde gerechtigd in delen te leveren en te factureren.
Artikel 6
Betaling en betalingscondities
6.1 Smelterij behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op het Edelmetaalafval en/of Baar totdat Wederpartij voor volledige betaling – inclusief de betaling van eerdere leveringen – heeft zorggedragen, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige – reeds te bepalen – betalingsverplichtingen.
6.2 Betaling door Wederpartij dient te geschieden voor de datum van aflevering van de Baar.
6.3 Genoemde betalingstermijn geldt als fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
6.4 Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering op Smelterij met schulden aan Smelterij.
Artikel 7
Eigendom
7.1 Wederpartij blijft eigenaar van het Edelmetaalafval c.q. de Baar totdat een koopovereenkomst met Smelterij is overeengekomen en levering aan Smelterij heeft plaatsgevonden.
7.2 Alle zaken anders dan edelmetaal worden terstond na het smelten eigendom van Smelterij.
Artikel 8
Verzekering
Alle door Wederpartij ter bewerking gegeven Edelmetaalafval dient door Wederpartij adequaat verzekerd te blijven. Smelterij zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, vermissing, beschadiging of waardevermindering door welke oorzaak ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Smelterij.
Artikel 9
Reclame en klachten
9.1 Klachten dienen binnen twee werkdagen na aflevering van een Baar schriftelijk bij Smelterij te worden ingediend onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond der klachten.
9.2 Bij reclame dient Wederpartij de Baar ter beschikking van Smelterij te houden voor inspectie. Indien naar het oordeel van Smelterij de Baar dient te worden geretourneerd, dient dit te geschieden in overeenstemming met instructies van Smelterij.
Artikel 10
Opschorting
10.1 Elke toerekenbare tekortkoming van Wederpartij onder een met Smelterij gesloten overeenkomst, dan wel indien het faillissement of surseance van betaling van Wederpartij is aangevraagd, of indien Smelterij om andere redenen gronden heeft om aan te nemen dat Wederpartij enige verplichting niet zal nakomen, geeft Smelterij het recht om uitvoering van elke overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
10.2 Ingeval van opschorting van een overeenkomst worden alle vorderingen op Wederpartij direct opeisbaar.
Artikel 11 Overmacht
Als overmacht wordt in ieder geval mede aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand, staking, bedrijfs- en transportstoornissen bij Smelterij door welke oorzaak dan ook, gebrek aan grondstof of energie en vertraging in de aanlevering door leveranciers en /of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Iedere aansprakelijkheid van Smelterij met inachtneming van het bepaalde in 12.3 is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Smelterij wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Smelterij komt.
12.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 12.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur van het smelten van de zaken waarbij de schade is ontstaan.
12.3 Smelterij is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in 13.1 namens de Wederpartij te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Smelterij voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat op die derde kan worden verhaald.
Artikel 13 Inkoopvoorwaarden
Ter zake van de inkoop door Smelterij van edelmetaal en edelmetaalhoudende afvalmaterialen gelden, onverminderd al hetgeen overigens in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, de navolgende bepalingen:
13.1 WaarborgHolland B.V. zal in opdracht van Smelterij het platina-, goud- of zilvergehalte (of andere winbare metalen) bepalen door middel van een geaccrediteerde analyse. Smelterij maakt het gehalte edelmetaal telefonisch, schriftelijk of per e-mail kenbaar aan de Wederpartij. Op basis van deze gehaltebepaling wordt een overeenkomst gesloten met Wederpartij en wordt door Smelterij aan de Wederpartij de overeengekomen som voldaan, binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst.
13.2 De Wederpartij kan gedurende vijf werkdagen na datum van de gehaltebepaling op eigen kosten een contra-expertise ter zake van de gehaltebepaling verzoeken. Deze contra-expertise dient te worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium op gebied van edelmetaal. Indien de contra-expertise een andere uitkomst geeft dan de eerste expertise zullen partijen overleggen over een bindende expertise door een derde.
13.3 Smelterij kan aan de Wederpartij verzoeken om door WaarborgHolland B.V. een goedkopere analyse te laten uitvoeren. Deze analyse wordt zonder RvA-rapport afgegeven.
Artikel 14
Toepasselijk recht – bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsverhoudingen met Smelterij is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.